Egzamin maturalny 

w roku szkolnym 2020/2021

Procedury egzaminu maturalnego 2021 r.
Harmonogram matury pisemnej
Materiały i przybory pomocnicze


 1. Uczeń, przystępując do egzaminu maturalnego, zdaje obowiązkowo:
  1. w części ustnej (bez określania poziomu)

- język polski

- język obcy  nowożytny wybrany spośród języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego.

 1. w części pisemnej na poziomie podstawowym:

-  język polski

-  język obcy nowożytny (ten sam, który zdaje w części ustnej)

-  matematyka.

                    c. w części pisemnej jeden egzamin z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym spośród przedmiotów: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, język obcy nowożytny (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski), język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie. 

 1. Uczeń może przystąpić w danym roku do egzaminu maturalnego z nie więcej niż pięciu kolejnych przedmiotów dodatkowych, wymienionych w pkt. 1.c. na poziomie rozszerzonym. 
 2. Egzamin dodatkowy z języka obcego nowożytnego innego niż obowiązkowy, można zdawać w części ustnej albo w części pisemnej, albo w obu częściach.
 3. Absolwent zdał egzamin maturalny, jeżeli w części ustnej i w części pisemnej ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych na poziomie podstawowym uzyskał, co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania z danego przedmiotu. Na zdawalność egzaminu maturalnego nie ma wpływu obowiązkowy przedmiot dodatkowy.
 4. Uczeń jest zobowiązany do 30 września 2020 r. złożyć wstępną pisemną deklarację dotyczącą egzaminu maturalnego.
 5. Termin składania ostatecznej deklaracji mija 7 lutego 2021 r.
 6. Dokumenty uprawniające do dostosowania warunków i form egzaminu zdający składa do 30 września 2020 r. wicedyrektorowi szkoły. Ostateczny termin złożenia tych dokumentów mija 7 lutego 2021 r. Wyjątek stanowią absolwenci chorzy lub niesprawni czasowo, którzy zaświadczenie lekarskie mogą złożyć w terminie późniejszym. 
 7. Zdający ma obowiązek zgłosić się na każdy egzamin punktualnie, zgodnie z harmonogramem. Na egzamin należy zgłosić się z dokumentem tożsamości z aktualnym zdjęciem, a w przypadku zdających skierowanych przez OKE do innej szkoły również ze świadectwem ukończenia szkoły. 
 8. Zdający nie może wnosić do sali egzaminacyjnej żadnych urządzeń telekomunikacyjnych ani korzystać z nich w tej sali.
 9. Zdający może korzystać wyłącznie z materiałów i przyborów pomocniczych, których wykaz ogłasza dyrektor CKE i nie może wnosić do sali innych materiałów i przyborów pomocniczych. Zdający korzysta z czarnego długopisu lub pióra.
 10. Uczeń, który nie zdał egzaminu maturalnego wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej albo w części pisemnej, a przystąpił do egzaminu ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, ma prawo przystąpić do egzaminu poprawkowego.
 11. Zdający ma prawo, w szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych uniemożliwiających przystąpienie zgodnie z harmonogramem do części ustnej lub pisemnej egzaminu, zdawać egzamin w terminie dodatkowym w czerwcu. Zdający lub jego rodzice (prawni opiekunowie) najpóźniej w dniu egzaminu, składają do dyrektora szkoły udokumentowany wniosek o umożliwienie przystąpienia do egzaminu w terminie dodatkowym. O możliwości zdawania egzaminu w terminie dodatkowym decyduje dyrektor OKE.

 

 1. Część ustna egzaminu maturalnego zostanie przeprowadzona według ustalonych harmonogramów w terminie od 7 do 20 maja 2021 r. z języka polskiego, z języków obcych nowożytnych.
 2. Egzamin maturalny w terminie dodatkowym: 1-16.06.2021 r.
 3. Przekazanie świadectw maturalnych zdającym:  05.07. 2021 r.
 4. Egzamin maturalny w terminie poprawkowym:

24.08.2021 r. część pisemna,

23-24.08.2021 r. część ustna.

 1. Harmonogram egzaminów maturalnych pisemnych:

 

Data

maj 2021 r.

godz. 9.00 

godz. 14.00 

4-wtorek

język polski PP

język łaciński i kultura antyczna PR

5-środa

matematyka PP

historia muzyki PR

6-czwartek

język angielski PP

historia sztuki PR

7-piątek

język angielski PR

filozofia PR

10-poniedziałek

język polski PR

 

11-wtorek

matematyka PR

wiedza o społeczeństwie PR

12-środa

biologia PR

język francuski PR

13-czwartek

geografia PR

język niemiecki PP

język włoski PP

język rosyjski PP

język francuski PP

14-piątek

chemia PR

język niemiecki PR

17-poniedziałek

historia PR

język rosyjski PR

18-wtorek

fizyka PR

język hiszpański PR

19-środa

informatyka PR

język włoski PR

 

         

 1. Czas trwania poszczególnych części egzaminu maturalnego z różnych przedmiotów:

 

Przedmioty

 

Arkusze

Czas trwania w minutach

język polski

matematyka

poziom podstawowy

 

170

 

języki obce nowożytne

poziom podstawowy

poziom rozszerzony

 

120

150

 

informatyka

poziom rozszerzony

część I

część II

 

60

150

biologia

chemia

filozofia

fizyka 

geografia

historia

historia muzyki

historia sztuki

wiedza o społeczeństwie

język łaciński i kultura antyczna

 

poziom rozszerzony

180