Organizacja pracy szkoły
w roku szkolnym 2023/2024

 

 1. Czas trwania roku szkolnego 2023/2024
  01.09.2023 – 31.08.2024
   
 2. Inauguracja roku szkolnego
  04.09.2023
   
 3. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno – wychowawczych
  05.09.2023
  Zakończenie zajęć dla klas maturalnych
  26.04.2024
  Zakończenie zajęć dla klas programowo niższych
  21.06.2024
   
 4. Podział roku na dwa okresy:
  - pierwszy (wystawienie ocen do 19.12.2023)
    01.09.2023 – 31.12.2023
  - drugi (wystawienie ocen do 14.06.2024)
    01.01.2024 – 21.06.2024
  - klasy maturalne (wystawienie ocen do 19.04.2024)
   
 5. Dni ustawowo wolne:
  - zimowa przerwa świąteczna: 23 – 31.12.2023
  - ferie zimowe: 12.02-25.02.2024
  - wiosenna przerwa świąteczna: 28.03-02.04.2024
  - ferie letnie: 22.06 – 31.08.2024

  Święta państwowe i kościelne
  14.10.2023
  01.11.2023
  11.11.2023
  06.01.2024
  01.05.2024
  03.05.2024
  30.05.2024

  Dodatkowe dni wolne od zajęć lekcyjnych, w tym dni przeznaczone na egzamin maturalny
  02 – 03.11.2023
  02.05.2024
  06 – 13.05.2024 w/g CKE
  31.05.2024
   
 6. Egzamin maturalny:
  - część pisemna – w/g odrębnych ustaleń CKE
  07 – 25.05.2024
   
 7. Egzamin potwierdzający kwalifikacji w zawodzie dla klas 3TB, 4TF, 5TFp
  termin ustali CKE
   
 8. Zebrania Rad Pedagogicznych:
  - klasyfikacja i promocja po egzaminach poprawkowych: 31.08.2023
  - organizacja i plan pracy szkoły na rok szkolny 2023/2024: 31.08.2023
  - szkoleniowa, w/g planu doskonalenia zawodowego: 01.09.2023
  - analiza, ocena oraz wdrażanie wniosków z egzaminów zewnętrznych: 09.11.2023
  - klasyfikacja śródroczna: 21.12.2023
  - analiza i ocena pracy dydaktyczno – wychowawczej w pierwszym okresie: 11.01.2024
  - szkoleniowa, w/g planu doskonalenia zawodowego: 29.02.2024
  - klasyfikacja klas maturalnych: 22.04.2024
  - klasyfikacja roczna: 17.06.2024
  - analiza i ocena stopnia wykonania planu rozwoju szkoły w roku szkolnym 2023/2024 i przedstawienie projektu planu pracy na rok szkolny 2024/2025: 25.06.2024
   
 9. Zebrania zespołów przedmiotowych:
  - przyjęcie planów rozwoju zespołów przedmiotowych na rok szkolny 2023/2024: 01.09.2023
  - analiza i ocena realizacji planów pracy w I okresie: styczeń 2024
  - analiza i ocena pracy w roku szkolnym 2023/2024 oraz projekt planu pracy na rok następny: czerwiec 2024
   
 10. Zebrania zespołu wychowawców klas:
  - przyjęcie planu pracy zespołu: wrzesień 2023
  - analiza i ocena realizacji planu pracy: październik 2023
  - ewaluacja programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły: styczeń 2024
  - podsumowanie pracy zespołu w roku szkolnym 2023/2024 i przedstawienie projektu pracy na rok następny: czerwiec 2024
   
 11. Doskonalenie zawodowe nauczycieli w/g oddzielnego harmonogramu
   
 12. Spotkania z rodzicami:
  - uczniów klas pierwszych w ramach Akademii Rodziców, godz. 17.00: 14.09.2023
  - uczniów klas drugich, trzecich i czwartych celem zapoznania z prawem szkolnym , regulaminem maturalnym oraz wybór przedstawicieli rodziców do rad oddziałów i do Rady Rodziców (godz. 17.00): 21.09.2023
  - konsultacje z nauczycielami – informacja o wynikach nauczania i wychowania: 26.10.2023
  - informacja wychowawców o wynikach nauczania i wychowania, o zagrożeniach i propozycjach ocen śródrocznych oraz konsultacje z nauczycielami przedmiotów, godz. 17.00 – wszystkie klasy: 30.11.2023
  - podsumowanie wyników nauczania w I okresie: 18.01.2024
  - śródroczne, celem poinformowania o wynikach nauczania i wychowania (w klasach maturalnych-propozycje ocen i zagrożeń, przygotowanie uczniów do egzaminów zewnętrznych) godz. 17.00 – wszystkie klasy : 04.04.2024
  - poinformowanie rodziców o wynikach nauczania i wychowania oraz o zagrożeniach i propozycjach ocen rocznych. Konsultacje z nauczycielami przedmiotów (godz. 17.00): 23.05.2024